facebook โลจิสติกส์ภาคการเกษตร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพิ่มช่องทางการรับข่าวสารเกี่ยวกับโลจิสติกส์ภาคการเกษตรทาง facebook โดยสามารถค้นหาด้วยคำว่า "โลจิสติกส์ภาคการเกษตร กษ."