การประชุมคณะทำงานโลจิสติกส์ฯ ครั้งที่ 2/2557

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์การเกษตร ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2557 หลังจากได้ปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาโลจิสติกส์และระบบห่วงโซ่อุปทานภาคการเกษตร  พ.ศ. 2556 – 2560 ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2557 ที่ผ่านมา