อบรมตัวชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคการเกษตร

สศก. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร

“การจัดทำระบบข้อมูลและตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ภาคการเกษตร”

 

วันที่ 3 มีนาคม 2557 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) โดย สำนักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดทำระบบข้อมูลและตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ภาคการเกษตร ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที จ.นนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดทำระบบข้อมูลและตัวชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคการเกษตร รวมทั้งแนวทางการสำรวจการประเมินประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ภาคการเกษตรออนไลน์ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค