การประชุมคณะทำงานโลจิสติกส์ฯ ครั้งที่ 1/2557

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์การเกษตร ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2557 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งาภายในและภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ในการแสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาโลจิสติกส์และระบบห่วงโซ่อุปทานภาคการเกษตร  พ.ศ. 2556 – 2560 ต่อไป